RSS

WYDARZENIA

Realizujemy kolejny projekt z PFRON

PROJEKT w ramach konkursu:

KURS NA SAMODZIELNOŚĆ (KONKURS 2/2016)

Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tytuł projektu

AUTOREWALIDACJA I AKTYWNA REHABILITACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU

Cel projektu:

Zwiększenie samodzielności osób z dysfunkcjami narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz podniesienie poziomu ich kompetencji psychospołecznych.

Projekt wieloletni w terminie od 01.04.2017 do 31.03.2019 r.

ZAPRASZAMY OSOBY Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU POSIADAJĄCY AKTUALNE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STOPNIU ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM NA 12 DNIOWE OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI.

Poprzez projekt AUTOREWALIDACJA I AKTYWNA REHABILITACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI pragniemy rozwijać umiejętności zwiększające samodzielność osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Poprzez udział wykwalifikowanej kadry terapeutów i instruktorów chcemy pokazać, co można zyskać dzięki aktywności własnej opartej na samopomocy i programie Aktywnej Rehabilitacji. Projekt zakłada, iż uczestnicy powinni mieć świadomość, że nie lekarz, terapeuta lub rehabilitant ale oni sami odpowiadają za proces swojego usamodzielnienia. To oni powinni wiedzieć, jakie stawiać sobie cele i jak je osiągnąć. Muszą mieć wiedzę i świadomość tego, jak funkcjonuje ich organizm, co jest potrzebne do poprawy jego funkcji oraz jak trzeba dbać o utrzymanie swojej sprawności gwarantującej poprawę samodzielności. Na tym polega podmiotowość osoby z niepełnosprawnością w procesie autorehabilitacji. Wszystkie zaplanowane działania obejmują kompleksową diagnozę barier osobistych i zewnętrznych oraz sposoby pokonywania tych barier. W ramach projektu planowane są działania rekrutacyjne i terapeutyczno – treningowe wzmacniające poziom samodzielności, prowadzone w trakcie 12 dniowych Obozów Aktywnej Rehabilitacji. W każdym obozie udział weźmie 15 osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym także osoby po urazach rdzenia kręgowego. Organizowane będą zajęcia wzmacniające samoocenę, poprawiające ogólną wydolność organizmu, rozwijające cechy motoryczne i kompensacyjne, doskonalące samodzielność w wykonywaniu codziennych czynności oraz organizacji czasu wolnego. Naszym zamiarem jest rozwijanie i doskonalenie maksymalnych zdolności do wykonywania codziennych zajęć, przygotowanie do podejmowania pracy zawodowej oraz tworzenie warunków do kontaktów ze społeczeństwem oraz pełnej integracji.

Realizowane będą następujące formy wsparcia:

– POPRAWA SAMODZIELNOŚCI POPRZEZ DOSKONALENIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH

– WZMOCNIENIE SAMODZIELNOŚCI POPRZEZ TRENING PORUSZANIA PRZESTRZENNEGO I TECHNIKI JAZDY NA WÓZKU

– TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I OGÓLNOROZWOJOWE ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ

– PROFILAKTYKA PRZECIWODLEŻYNOWA I UROLOGICZNA UTRZYMUJĄCA STAN SAMODZIELNOŚCI

– TRENING BUDOWANIA POZYTYWNEJ SAMOOCENY

– INDYWIDUALNA REHABILITACJA RUCHOWA JAKO CZYNNIK WZMACNIAJĄCY SAMODZIELNOŚĆ

– JAZDA KONNA(HIPOTERAPIA) ROZWIJAJĄCA SAMODZIELNOŚĆ ORAZ SPRAWNOŚĆ PSYCHO – RUCHOWĄ

– DOSKONALENIE SAMODZIELNOŚCI NA PŁYWALNI SOLANKOWEJ

-REHABILITACJA USPORTOWIONA WSPIERAJĄCA PROCES USAMODZIELNIANIA

– DOBÓR SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH POPRAWIAJĄCYCH SAMODZIELNOŚĆ

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STOWARZYSZENIE CENTRUM NIEZALEŻNEGO ŻYCIA

ZAPRASZA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NARZĄDU RUCHU DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

CENTRUM PORADNICTWA REWALIDACYJNEGO DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI RUCHOWYMI I SPRZĘŻONYMI. POMOC W PROBLEMACH LOKOMOCYJNYCH, ADAPTACYJNYCH, EMOCJONALNYCH I PSYCHICZNYCH.

Projekt realizowany od 01.01.2017 r do 31.03.2019 r.

W ramach projektu udzielane będzie wsparcie dla osób z dysfunkcjami ruchowymi w celu usamodzielnienia się. Szczególny nacisk kładziony będzie na poradnictwo w płaszczyźnie społecznej i psychicznej, w tym informacje na temat prawa i uprawnień, doradztwo rewalidacyjne, przekaz informacji na temat doboru odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Kadrę stanowią osoby z niepełnosprawnościami, które na własnym przykładzie doradzać będą jak można osiągnąć drogę do samodzielnego życia. Uświadomimy zainteresowanym osobom co można zyskać dzięki wierze we własne możliwości. Naszym podstawowym zamiarem jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności życiowej, by osoba z dysfunkcją ruchową już nigdy nie poczuła się bezradna, samotna i bezsilna w pełnieniu ról społecznych. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu oparte będą głównie na oddziaływaniach samopomocowych zdeterminowanych aktywnością własną beneficjantów oraz udziałem odpowiednio przeszkolonych instruktorów – terapeutów Stowarzyszenia CNŻ.

Porady będą świadczone stacjonarnie i telefonicznie

– porady stacjonarne

Centrum Niezależnego Życia i Aktywnej Rehabilitacji

Wojska Polskiego 17

Ciechocinek

– porady telefonicznie

nr telefonu 54 283 3146

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ŚWIADCZENIA PORAD

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Warsztaty Wolontariatu i Specjalistycznej Opieki Pourazowej 

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku przeprowadza Warsztaty Wolontariatu i Specjalistycznej Opieki Pourazowej dla osób, które pragną podnieść swoje umiejętności w sprawowaniu opieki oraz udzielania wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się w sposób praktyczny z pracą z osobami posiadającymi dysfunkcje ruchowe oraz sprzężone. Warsztaty przygotują uczestników do świadczenia prawidłowej pomocy w celu poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Projekt kierowany są do osób, które pragną zrobić coś dla innych i są świadome ustawicznej pracy, którą należy wykonać.

Warsztaty przygotowują wolontariuszy do pełnienia roli opiekuna – asystenta personalnego, posiadającego wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie prawidłowej pomocy, nakierowanej na podmiotowe traktowanie swojego podopiecznego. Zajęcia prowadzone są przez zespół terapeutyczno – instruktorski składający się ze specjalistów w dziedzinach aktywnej rehabilitacji, rewalidacji, rehabilitacji fizycznej, sportu osób z niepełnosprawnościami, zaopatrzenia ortopedycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz medycyny.

W ramach Warsztatów prowadzone są następujące zajęcia:

– szkolenie techniki jazdy na wózku aktywnym;

– szkolenie bezpiecznych technik przenoszenia i asekuracji;

– szkolenie metod samoobsługi, w tym nauka posługiwania się sprzętem pomocniczym;

– poznanie znaczenia jazdy konnej w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami, podstawy

asekuracji w trakcie rehabilitacyjnej jazdy konnej i hipoterapii;

– podstawy rehabilitacji usportowionej, poznanie specjalistycznego sprzętu i dyscyplin sportowych możliwych do uprawiania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi;

– nauka asekuracji osób z niepełnosprawnościami w trakcie zajęć na pływalni, poznanie technik pływania adekwatnych do rodzaju dysfunkcji.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 8 edycji Warsztatów, dla 96 osób. Przeprowadzone zostaną działania podnoszące umiejętności pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje ruchowe, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie usprawniania przy wykorzystaniu założeń Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, która jest narzędziem służącym do oceny doboru potrzeb, metod postępowania oraz oceny rehabilitacji i jej wyników. Ważną kwestią warsztatów będzie określenie motywacji do pomagania, co pomoże określić w jakim obszarze wspierania osób        z niepełnosprawnościami uczestnicy mogą się odnaleźć.

Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach kierunku pomocy POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (konkurs nr 4/2017).

pasek

W ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych– Zakup sprzętu sportowego

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego

Zadanie obejmuje zakup sprzętu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. W ramach zadania planujemy zakupić sprzęt jeździecki, siłowy, łuczniczy oraz do uprawiania aktywnej rekreacji. Zakupiony sprzęt zostanie tak dobrany, aby jak najbardziej odpowiadał potrzebom osób z niepełnosprawnościami, w tym również starszych osób z niepełnosprawnościami (50+) /adekwatny do stanu sprawności, wydolności oraz indywidualnych możliwości fizycznych/. Z uwagi, iż sprzęt będzie wykorzystywany nie tylko przez jedną osobę, musi mieć możliwości adaptacyjne. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w trakcie zajęć treningowych, szkoleniowych oraz w trakcie zawodów sportowych. Uzasadnieniem zakupu sprzętu sportowego jest naturalna potrzeba życiowa człowieka, którą jest aktywność ruchowa stanowiąc źródło ogromnej satysfakcji, służąca wszechstronnemu rozwojowi organizmu. Czynne uczestnictwo w kulturze fizycznej, rekreacji ruchowej i sporcie kształtuje pozytywne cechy charakteru: ambicję, wytrwałość, odporność na stres, systematyczność, koleżeństwo, solidarność oraz odpowiedzialność przygotowujące osobę niepełnosprawną do aktywnego i świadomie ukierunkowanego życia. Aktywna rehabilitacja i sport osób z niepełnosprawnościami stanowi w Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku jeden z elementów kompleksowego usprawniania. Systematycznie uprawiane ćwiczenia fizyczne i sport pozwalają na utrzymanie na wysokim poziomie sprawności fizycznej, zapobiegają wygasaniu procesów kompensacji i powikłaniom spowodowanym bezczynnością, stanowiąc czynnik determinujący skuteczność rehabilitacji. Zakup sprzętu sportowego wspomoże aktywność ruchową, która jest podstawą działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych –w myśl hasła „Sport dla tych, którzy go najbardziej potrzebują”. Sport nie jest jednak celem naszych działań, lecz środkiem do uzyskania większej sprawności, samodzielności i niezależności, elementem szeroko rozumianej rehabilitacji.

Projekt dofinansowany przez

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI


ARCHIWUM NEWSÓW