RSS

WYDARZENIA

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia Sajgon realizuje projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. CENTRUM AKTYWNEJ REHABILITACJI I TERAPII REWALIDACYJNEJ. W ramach projektu zorganizowane zostaną cztery edycje warsztatowe dla osób z niepełnosprawnościami rekrutującymi się terenu województwa kujawsko – pomorskiego. Łącznie w projekcie weźmie udział 48 osób z dysfunkcjami ruchowymi i intelektualnymi. W ramach projektu realizować będziemy zadanie, poprzez które rozwijane będą kompetencje i umiejętności zwiększające samodzielność osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, w tym także osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na innowacyjność projektu składa się udział wykwalifikowanej kadry terapeutów i instruktorów, w tym instruktorów z niepełnosprawnościami, którzy poprzez własną dysfunkcję podsiadają wiedzę na temat samousprawniania. Projekt realizowany jest od 21 października do 04 grudnia 2022 r. Biuro projektu Centrum Niezależnego Życia ul. Wojska Polskiego 17.

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia Sajgon realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – POPRAWA SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI W MIESZKANIU CHRONIONYM. Do projektu zaproszonych zostało 10 osób z niepełnosprawnościami, rekrutujący się z powiatu aleksandrowskiego. W ramach zajęć prowadzone są następujące treningi:
– umiejętności praktycznych;
– umiejętności społecznych
– finansowy;
– lekowy;
– interpersonalny;
– spędzania wolnego czasu;
– higieniczny;
– kulinarny.
Biuro projektu mieści się w Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego 17.

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia Sajgon realizuje projekt –
SPECJALISTYCZNE USŁUGI ASYSTENCKIE DLA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHOWYMI ORAZ SPRZĘŻONYMI
Wartość całkowita projektu: 49 900,00 zł.
Wkład funduszy europejskich: 42 415,00 zł.
CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Prowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.
PLANOWANE EFEKTY:
Uczestnicy projektu dzięki wsparciu nabędą i rozwiną umiejętności samodzielnego funkcjonowania w miarę indywidualnych możliwości. Utrwalane będą podstawowe nawyki higieniczne i żywieniowe. Poprzez udział w projekcie dojdzie do zmniejszenia izolacji, bezczynności i marginalizacji wynikającej z pandemii Covid -19 (poprzez zwiększony udziału w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym). Kształtowane będą również umiejętności samodzielnego dbania o wygląd i estetykę. Poprzez pomoc asystentów doskonalona będzie technika poruszania się w przestrzeni domowej i urbanistycznej, w tym także pokonywania przeszkód. Wsparcie będzie świadczone przez wykwalifikowany personel merytoryczny, w tym głównie przez Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych – posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich. Zaplanowane w projekcie działania będą miały charakter doraźny i profilaktyczny. W projekcie uczestniczyć będzie 8 osób z niepełnosprawnościami, w tym czworo dzieci i młodzieży z dysfunkcjami sprzężonymi oraz czworo osób dorosłych z dysfunkcjami sprzężonymi.
 

Realizujemy projekt

Akademia Niezależności – Warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki dofinansowaniu udało nam się zorganizować trzy edycje Warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami z naszego regionu.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa kujawsko–pomorskiego.

Celem głównym projektu jest wykorzystanie założeń Aktywnej Rehabilitacji (usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami), którego konsekwencją będzie wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie ich aktywności poprzez poprawienie i wzmocnienie samodzielności oraz sprawności oraz rozwiniecie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Promowanie aktywności własnej osób z niepełnosprawnościami oraz ich integracja poprzez autorehabilitację.

W Warsztatach udział wezmą osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, dla których zostaną zorganizowane zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z zaplanowanymi formami wsparcia. Naturalną potrzebą życiową człowieka jest aktywność ruchowa, która stanowi źródło ogromnej satysfakcji i służy wszechstronnemu rozwojowi organizmu. W odniesieniu do celu głównego, celem szczegółowym zadnia będzie promowanie Aktywnej Rehabilitacji, która kształtuje pozytywne cechy charakteru: ambicję, wytrwałość, odporność na stres, systematyczność, koleżeństwo, solidarność oraz odpowiedzialność – przygotowujące człowieka do aktywnego i świadomie ukierunkowanego życia.

Szczegółowe cele projektu:

 – wzmocnienie rehabilitacji poprzez zastosowanie aktywności fizycznej;

 – doskonalenie umiejętności pomagających w wykonywaniu czynności codziennych;

 – poprawienie lokomocji poprzez doskonalenie techniki jazdy na wózku oraz wykorzystanie innych urządzeń pomocniczych;

 – wyrabianie zaradności, pewności siebie oraz zdecydowania w realizacji zamierzonego celu;

 – promowanie integracji oraz solidarności międzypokoleniowej.

Reasumując nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym oraz promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji mogą stać się laboratoriami rozwoju, wymiany i dzielenia pozytywnych wartości, inspirowanych szacunkiem dla innych i ukierunkowanych na wzajemne zrozumienie, tolerancję i akceptację.

Projekt wpłynie na:

  • poprawę samodzielności przekładająca się na wzrost poczucia własnej wartości;
  • poprawę stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej;
  • wyrabianie zaradności osobistej i umiejętności samoobsługi;
  • umożliwienie wypoczynku fizycznego i psychicznego;
  • wdrażanie do współdziałania, współżycia w grupie;
  • doskonalenie mobilności osób z niepełnosprawnościami, poprawiającej jakość życia oraz umożliwiającej łatwiejszy dostęp do miejsc nauki, pracy, spędzania wolnego czasu.ARCHIWUM NEWSÓW