RSS

WYDARZENIA

sajgonkonto

Warsztaty Wolontariatu i Specjalistycznej Opieki Pourazowej 

 

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku przeprowadza Warsztaty Wolontariatu i Specjalistycznej Opieki Pourazowej dla osób, które pragną podnieść swoje umiejętności w sprawowaniu opieki oraz udzielania wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się w sposób praktyczny z pracą z osobami posiadającymi dysfunkcje ruchowe oraz sprzężone. Warsztaty przygotują uczestników do świadczenia prawidłowej pomocy w celu poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Projekt kierowany są do osób, które pragną zrobić coś dla innych i są świadome ustawicznej pracy, którą należy wykonać.

Warsztaty przygotowują wolontariuszy do pełnienia roli opiekuna – asystenta personalnego, posiadającego wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie prawidłowej pomocy, nakierowanej na podmiotowe traktowanie swojego podopiecznego. Zajęcia prowadzone są przez zespół terapeutyczno – instruktorski składający się ze specjalistów w dziedzinach aktywnej rehabilitacji, rewalidacji, rehabilitacji fizycznej, sportu osób z niepełnosprawnościami, zaopatrzenia ortopedycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz medycyny.

 

W ramach Warsztatów prowadzone są następujące zajęcia:

– szkolenie techniki jazdy na wózku aktywnym;

– szkolenie bezpiecznych technik przenoszenia i asekuracji;

– szkolenie metod samoobsługi, w tym nauka posługiwania się sprzętem pomocniczym;

– poznanie znaczenia jazdy konnej w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami, podstawy

asekuracji w trakcie rehabilitacyjnej jazdy konnej i hipoterapii;

– podstawy rehabilitacji usportowionej, poznanie specjalistycznego sprzętu i dyscyplin sportowych możliwych do uprawiania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi;

– nauka asekuracji osób z niepełnosprawnościami w trakcie zajęć na pływalni, poznanie technik pływania adekwatnych do rodzaju dysfunkcji.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 6 edycji Warsztatów, dla 72 osób. Przeprowadzone zostaną działania podnoszące umiejętności pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje ruchowe, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie usprawniania przy wykorzystaniu założeń Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, która jest narzędziem służącym do oceny doboru potrzeb, metod postępowania oraz oceny rehabilitacji i jej wyników. Ważną kwestią warsztatów będzie określenie motywacji do pomagania, co pomoże określić w jakim obszarze wspierania osób        z niepełnosprawnościami uczestnicy mogą się odnaleźć.

 

Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach kierunku pomocy POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (konkurs nr 3/2017).

pasek

W ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych– Zakup sprzętu sportowego

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego

Zadanie obejmuje zakup sprzętu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. W ramach zadania planujemy zakupić sprzęt jeździecki, siłowy, łuczniczy oraz do uprawiania aktywnej rekreacji. Zakupiony sprzęt zostanie tak dobrany, aby jak najbardziej odpowiadał potrzebom osób z niepełnosprawnościami, w tym również starszych osób z niepełnosprawnościami (50+) /adekwatny do stanu sprawności, wydolności oraz indywidualnych możliwości fizycznych/. Z uwagi, iż sprzęt będzie wykorzystywany nie tylko przez jedną osobę, musi mieć możliwości adaptacyjne. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w trakcie zajęć treningowych, szkoleniowych oraz w trakcie zawodów sportowych. Uzasadnieniem zakupu sprzętu sportowego jest naturalna potrzeba życiowa człowieka, którą jest aktywność ruchowa stanowiąc źródło ogromnej satysfakcji, służąca wszechstronnemu rozwojowi organizmu. Czynne uczestnictwo w kulturze fizycznej, rekreacji ruchowej i sporcie kształtuje pozytywne cechy charakteru: ambicję, wytrwałość, odporność na stres, systematyczność, koleżeństwo, solidarność oraz odpowiedzialność przygotowujące osobę niepełnosprawną do aktywnego i świadomie ukierunkowanego życia. Aktywna rehabilitacja i sport osób z niepełnosprawnościami stanowi w Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku jeden z elementów kompleksowego usprawniania. Systematycznie uprawiane ćwiczenia fizyczne i sport pozwalają na utrzymanie na wysokim poziomie sprawności fizycznej, zapobiegają wygasaniu procesów kompensacji i powikłaniom spowodowanym bezczynnością, stanowiąc czynnik determinujący skuteczność rehabilitacji. Zakup sprzętu sportowego wspomoże aktywność ruchową, która jest podstawą działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych –w myśl hasła „Sport dla tych, którzy go najbardziej potrzebują”. Sport nie jest jednak celem naszych działań, lecz środkiem do uzyskania większej sprawności, samodzielności i niezależności, elementem szeroko rozumianej rehabilitacji.

Projekt dofinansowany przez

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

Realizujemy kolejny projekt z PRFON

PROJEKT w ramach konkursu:

KURS NA SAMODZIELNOŚĆ (KONKURS 2/2016)

Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tytuł projektu

AUTOREWALIDACJA I AKTYWNA REHABILITACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU

Cel projektu:

Zwiększenie samodzielności osób z dysfunkcjami narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz podniesienie poziomu ich kompetencji psychospołecznych.

Projekt wieloletni w terminie od 01.04.2017 do 31.03.2019 r.

 

ZAPRASZAMY OSOBY Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU POSIADAJĄCY AKTUALNE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STOPNIU ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM NA 12 DNIOWE OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI.

Poprzez projekt AUTOREWALIDACJA I AKTYWNA REHABILITACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI pragniemy rozwijać umiejętności zwiększające samodzielność osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Poprzez udział wykwalifikowanej kadry terapeutów i instruktorów chcemy pokazać, co można zyskać dzięki aktywności własnej opartej na samopomocy i programie Aktywnej Rehabilitacji. Projekt zakłada, iż uczestnicy powinni mieć świadomość, że nie lekarz, terapeuta lub rehabilitant ale oni sami odpowiadają za proces swojego usamodzielnienia. To oni powinni wiedzieć, jakie stawiać sobie cele i jak je osiągnąć. Muszą mieć wiedzę i świadomość tego, jak funkcjonuje ich organizm, co jest potrzebne do poprawy jego funkcji oraz jak trzeba dbać o utrzymanie swojej sprawności gwarantującej poprawę samodzielności. Na tym polega podmiotowość osoby z niepełnosprawnością w procesie autorehabilitacji. Wszystkie zaplanowane działania obejmują kompleksową diagnozę barier osobistych i zewnętrznych oraz sposoby pokonywania tych barier. W ramach projektu planowane są działania rekrutacyjne i terapeutyczno – treningowe wzmacniające poziom samodzielności, prowadzone w trakcie 12 dniowych Obozów Aktywnej Rehabilitacji. W każdym obozie udział weźmie 15 osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym także osoby po urazach rdzenia kręgowego. Organizowane będą zajęcia wzmacniające samoocenę, poprawiające ogólną wydolność organizmu, rozwijające cechy motoryczne i kompensacyjne, doskonalące samodzielność            w wykonywaniu codziennych czynności oraz organizacji czasu wolnego. Naszym zamiarem jest rozwijanie i doskonalenie maksymalnych zdolności do wykonywania codziennych zajęć, przygotowanie do podejmowania pracy zawodowej oraz tworzenie warunków do kontaktów ze społeczeństwem oraz pełnej integracji.

 

Realizowane będą następujące formy wsparcia:

– POPRAWA SAMODZIELNOŚCI POPRZEZ DOSKONALENIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH

– WZMOCNIENIE SAMODZIELNOŚCI POPRZEZ TRENING PORUSZANIA PRZESTRZENNEGO I TECHNIKI JAZDY NA WÓZKU

– TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I OGÓLNOROZWOJOWE ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ

– PROFILAKTYKA PRZECIWODLEŻYNOWA I UROLOGICZNA UTRZYMUJĄCA STAN SAMODZIELNOŚCI

– TRENING BUDOWANIA POZYTYWNEJ SAMOOCENY

– INDYWIDUALNA REHABILITACJA RUCHOWA JAKO CZYNNIK WZMACNIAJĄCY SAMODZIELNOŚĆ

– JAZDA KONNA(HIPOTERAPIA) ROZWIJAJĄCA SAMODZIELNOŚĆ ORAZ SPRAWNOŚĆ PSYCHO – RUCHOWĄ

– DOSKONALENIE SAMODZIELNOŚCI NA PŁYWALNI SOLANKOWEJ

-REHABILITACJA USPORTOWIONA WSPIERAJĄCA PROCES USAMODZIELNIANIA

– DOBÓR SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH POPRAWIAJĄCYCH SAMODZIELNOŚĆ

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

STOWARZYSZENIE CENTRUM NIEZALEŻNEGO ŻYCIA

ZAPRASZA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NARZĄDU RUCHU DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

CENTRUM PORADNICTWA REWALIDACYJNEGO DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI RUCHOWYMI I SPRZĘŻONYMI. POMOC W PROBLEMACH LOKOMOCYJNYCH, ADAPTACYJNYCH, EMOCJONALNYCH I PSYCHICZNYCH.

Projekt realizowany od 01.01.2017 r do 31.03.2019 r.

W ramach projektu udzielane będzie wsparcie dla osób z dysfunkcjami ruchowymi w celu usamodzielnienia się. Szczególny nacisk kładziony będzie na poradnictwo w płaszczyźnie społecznej i psychicznej, w tym informacje na temat prawa i uprawnień, doradztwo rewalidacyjne, przekaz informacji na temat doboru odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Kadrę stanowią osoby z niepełnosprawnościami, które na własnym przykładzie doradzać będą jak można osiągnąć drogę do samodzielnego życia. Uświadomimy zainteresowanym osobom co można zyskać dzięki wierze we własne możliwości. Naszym podstawowym zamiarem jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności życiowej, by osoba z dysfunkcją ruchową już nigdy nie poczuła się bezradna, samotna i bezsilna w pełnieniu ról społecznych. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu oparte będą głównie na oddziaływaniach samopomocowych zdeterminowanych aktywnością własną beneficjantów oraz udziałem odpowiednio przeszkolonych instruktorów – terapeutów Stowarzyszenia CNŻ.

Porady będą świadczone stacjonarnie i telefonicznie

– porady stacjonarne

Centrum Niezależnego Życia i Aktywnej Rehabilitacji

87-720 Ciechocinek

Wojska Polskiego 17

– porady telefonicznie

nr telefonu 54 283 3146

Projekt dofinansował:

Igrzyska Aktywnej Rehabilitacji

W dniach od 12 do 17 września 2016 r. zawodnicy z niepełnosprawnościami uczestniczyli w rywalizacji sportowej urozmaiconej zajęciami rekreacyjnymi oraz kulturalnymi. Dodatkowo, zgodnie ze wskazaniem lekarskim, prowadzone były indywidualne zajęcia i zabiegi rehabilitacyjne poprawiające sprawność oraz wydolność organizmu. Projekt realizowany był w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia Centrum Niezależnego Życia.
W Igrzyskach udział brało 15 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym także osoby na wózkach. Instruktorami oraz sędziami zawodów były również osoby z niepełnosprawnościami – Instruktorzy Aktywnej Rehabilitacji. Opiekę oraz pomoc w trakcie zajęć zapewnili odpowiednio przeszkoleni wolontariusze oraz kadra terapeutyczna i techniczna Centrum Niezależnego Życia. W trakcie Igrzysk można było spróbować różnych form treningu sportowego i dowiedzieć się jak radzić sobie w codziennym życiu.
Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

pasek
logourzad
pasek

XXVIII MINIMARATON INTEGRACYJNY,,BIEG SOLNY”

Minimaraton Integracyjny ,,Bieg Solny” to jedna z najstarszych i najbardziej znanych imprez tego typu w Polsce. Startują w niej zawodnicy z całego kraju oraz zagranicy – osoby na wózkach, biegacze z dysfunkcjami ruchowymi, intelektualnymi, a także biegacze sprawni. Bieg odbędzie się 10 września 2015 r., początek o godz.10.00. Start i meta umiejscowiona w pobliżu kościoła i dyrekcji PUC S.A. Ciechocinek przy ul. Kościuszki.

28bieg500na20Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miasta Ciechocinka przez Pełnomocnika Burmistrza ds. osób niepełnosprawnych oraz w sekretariacie Urzędu Miasta, a w dniu zawodów przy starcie biegu (ul. Kościuszki). Wymagane jest oświadczeniem o przeciwwskazaniach do udziału w biegu, a w przypadku dzieci także zgoda rodziców. Regulamin biegu, szkic trasy biegu, kartę zgłoszenia indywidualnego i zbiorowego można pobrać ze strony internetowej miasta Ciechocinka.

ORGANIZATOR

Urząd Miejski w Ciechocinku

POMOC ORGANIZACYJNA

CNZ Sajgon

SZUKAMY WOLONTARIUSZY

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia Sajgon zaprasza wolontariuszy i studentów, którzy w ramach praktyk chcą pomagać podczas obozów aktywnej rehabilitacji.

Uczestnicy to w większości osoby po urazie rdzenia kręgowego. Na obozie odbywają się m.in. zajęcia: z jazdy konnej, na basenie, z doskonalenia techniki jazdy na wózku, ćwiczenia ogólnokondycyjne.

Potrzebna jest pomoc podczas zajęć, ale także w codziennej pielęgnacji uczestników.

Ośrodek zapewnia noclegi, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.

Terminy Obozów

04.07- 15.07

18.07- 29.07

15.08- 26.08

29.08 – 09.09

Szczegółowych informacji udziela Mirosława Kowalska – tel. (54) 283 31 46

pasek

17-06-2016//Zapraszamy na Prezentacje Artystyczne

prezentacje2016

500na20

 

05-09-2015//XXVII Bieg Solny

500na20

xxviibiegsolny

500na20

15-08-2015//HAPPY JAZZ FESTIWAL

500na20

Happy Jazz Festiwal

500na20

W ramach festiwalowego święta jazzu zaprezentowaliśmy mieszkańcom Ciechocinka, turystom i kuracjuszom pogodne, radosne oblicze muzyki bluesowej, rockowej i jazzowej. Pragnęliśmy ich wciągnąć do wspólnej zabawy, nie tylko do biernego słuchania muzyki, bo w swej pierwotnej formie jazz był muzyką ludyczną, zabawową. Naszym zamiarem było, by ten dzień w Ciechocinku był dniem dobrej, żywiołowej, wspólnej, a zarazem szlachetnej rozrywki. Czytaj dalej…

 

pasek

JUBILEUSZOWE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE

prezentacje20153

500na20

WARSZTATY WOLONTARIATU I OPIEKI POURAZOWEJ

logosajgon

Planujemy zorganizowanie bezpłatnych specjalistycznych warsztatów dla wolontariuszy, kadr oraz wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności w sprawowaniu opieki oraz usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami (ON).

Uczestnicy warsztatów zapoznają się w sposób praktyczny z funkcjonowaniem wolontariatu w pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje ruchowe oraz sprzężone. Warsztaty przygotują wolontariuszy do świadczenia prawidłowej pomocy w celu poprawy jakości życia ON.

Zaproponowane działania poprawią otoczenie tej grupy osób oraz wspomogą jej aktywność. Warsztaty kierowane są do osób, które pragną zrobić coś dla innych oraz świadomych ustawicznej pracy, którą należy wykonać.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 5 edycji Warsztatów.

Przeprowadzone zostaną działania podnoszące umiejętności pracy z ON, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie usprawniania przy wykorzystaniu założeń Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, która jest narzędziem służącym do oceny doboru potrzeb, metod postępowania oraz oceny rehabilitacji i jej wyników. Ważną kwestią warsztatów będzie określenie motywacji do pomagania, co pomoże określić w jakim obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami uczestnicy mogą się odnaleźć.

Warsztaty Wolontariatu i Specjalistycznej Opieki Pourazowej przygotowują wolontariuszy do pełnienia roli opiekuna – asystenta personalnego, posiadającego wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie prawidłowej pomocy, nakierowanej na podmiotowe traktowanie swojego podopiecznego. Każda z zaplanowanych edycji trwać będzie cztery dni, w trakcie których przeprowadzimy szereg zajęć, dzięki którym 60 osób podniesie swoje umiejętności w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji.

Zajęcia prowadzone będą przez zespół terapeutyczno – instruktorski składający się ze specjalistów w dziedzinach aktywnej rehabilitacji, rewalidacji, rehabilitacji fizycznej, sportu osób z niepełnosprawnościami, prawa, zaopatrzenia ortopedycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz medycyny i pielęgniarstwa.

Będą prowadzone następujące zajęcia: szkolenie techniki jazdy na wózku aktywnym, szkolenie bezpiecznych technik przenoszenia i asekuracji, szkolenie metod samoobsługi, w tym nauka posługiwania się sprzętem pomocniczym, poznanie znaczenia jazdy konnej w usprawnianiu ON, podstawy asekuracji w trakcie rehabilitacyjnej jazdy konnej i hipoterapii, podstawy rehabilitacji usportowionej, poznanie specjalistycznego sprzętu i dyscyplin sportowych możliwych do uprawiania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. Kadrę merytoryczna wspierać będzie serwis pomocniczy (2 osoby w każdej edycji), który odpowiadać będzie za asekuracje w trakcie zajęć, zabezpieczenie w sprzęt szkoleniowy, przygotowanie obiektów

TERMINY WARSZTATÓW
• I edycja – 22.05 -25.05.2015 r.
• II edycja – 05.06 – 08.06.2015 r.
• III edycja – 19.06 – 22.06.2015 r.
• IV edycja – 09.10 – 12.10 2015 r.
• V edycja 23.10 – 26.10.2015 r.

 

Projekt dofinansowany przez PFRON

pfron

OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI 2015/2016

II okres dofinansowania projektu CENTRUM AKTYWNEJ REHABILITACJI – KOMPLEKSOWA AKTYWIZACJA PSYCHOSPOŁECZNA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU – projekt dofinansowany przez PFRON

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku zaprasza osoby z niepełnosprawnościami narządu do udziału w Obozach Aktywnej Rehabilitacji dofinansowywanych ze środków PFRON. Do udziału w obozie AR uprawnione są osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności legitymujące się następującymi kodami niepełnosprawności:
– 05 R – upośledzenie narządu ruchu
– 10 N – choroby neurologiczne
Obóz trwa 12 dni, w trakcie których realizowane będą specjalistyczne działania.

Szczegóły Projektu

pfron

ARCHIWUM NEWSÓW