RSS
12 lut 2015

OFERTA UDZIAŁU W OBOZIE AKTYWNEJ REHABILITACJI

OPIS DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W TRAKCIE OBOZU AKTYWNEJ REHABILITACJI

W ramach obozów AR zostaną rozwinięte i nabyte kompetencje i umiejętności przyczyniające się do realizacji celu programowego, którym jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Poprzez terapeutów, instruktorów (wzorce osobowe) chcemy pokazać, co można zyskać poprzez aktywną rehabilitację. Projekt zakłada, iż uczestnicy obozu powinni mieć świadomość, że nie lekarz, rehabilitant czy placówka służby zdrowia, ale oni sami odpowiadają za proces swojego usamodzielnienia. To oni powinni wiedzieć, jakie stawiać sobie cele i jak chcą je osiągnąć. Muszą mieć wiedzę i świadomość tego, jak funkcjonuje ich organizm, co jest potrzebne do poprawy jego funkcjonowania oraz jak trzeba dbać o utrzymanie kondycji. Na tym polega podmiotowość osoby z niepełnosprawnością w procesie aktywnej rehabilitacji. W trakcie obozów sporządzane będą Indywidualne Plany Działań, za ich opracowanie odpowiedzialny będzie zespół terapeutyczny przy aktywnym współudziale uczestników. Dla uczestników obozów organizowane będą zajęcia wzmacniające samoocenę, poprawiające ogólną wydolność organizmu, rozwijające cechy motoryczne i kompensacyjne. Naszym zamiarem jest rozwijanie podstawowych, codziennych zajęć, przygotowanie do pracy oraz tworzenie warunków do kontaktów ze społeczeństwem oraz pełnej integracji. Aktywna rehabilitacja jest procesem długotrwałym i złożonym, stąd słuszne jest prowadzenie odpowiednich działań rehabilitacyjnych, nie jednorazowych lecz ciągłych. Wszystkie działania skorelowane z formami wsparcia zostaną opracowane przy pomocy założeń Międzynarodowe Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia. Program obozów oraz planowane działania oparte są na 20 letnim doświadczeniu w realizowaniu działań na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Trzon kadry terapeutycznej tworzą instruktorzy Aktywnej Rehabilitacji – osoby z niepełnosprawnościami. Taki „nauczyciel” jest osobą umiejącą nawiązać dobry kontakt oraz wzmacniać motywację do zmiany postawy u uczestników obozów, który często nie ma dostatecznej wiary w swoje możliwości i motywacji do podjęcia aktywności.

Docelową grupą uczestników projektu mogą być dzieci i dorosłe osoby z dysfunkcjami narządu ruchu oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym osoby starsze tzw. 50+, rekrutujący się z terenu całej Polski. Z projektu będą mogli skorzystać osoby posiadające orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wsparciem zostaną objęte osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach oraz posiadające znaczne lub skrajne problemy w chodzeniu, również z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Z pomocy i wsparcia projektu korzystać będą następujące grupy dyspanseryjne:
– paraplegicy (osoby po urazach rdzenia kręgowego z porażeniem kończyn dolnych),
-tetraplegicy (osoby po urazach rdzenia kręgowego z porażeniem czterokończynowym),
– osoby z porażeniami i niedowładami powstałymi na skutek przepukliny oponowo – rdzeniowej,
– osoby z amputacjami kończyn
– osoby z porażeniami i niedowładami powstałymi na skutek chorób wrodzonych oraz nabytych (DPM, dystrofia mięśniowa, SM, inne choroby neurologiczne i ortopedyczne)
– dzieci i młodzież z dysfunkcjami sprzężonymi

W trakcie Obozów Aktywnej Rehabilitacji planujemy zorganizowanie następujących zajęć:

TRENING ASEKURACJI I TECHNIKI JAZDY NA WÓZKU

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznani zostaną z technikami pokonywania trudnych przeszkód terenowych (jazda po nieutwardzonym gruncie, pokonywanie wzniesień zjazdów, samodzielne poruszanie się po drogach i chodnikach, pokonywanie krawężników, torowisk, leśnych duktów, piaszczystych powierzchni). Uczestnicy zapoznają się również z technikami pokonywania barier architektonicznych, w tym celu przejdą szkolenie na przeszkodach imitujących różne bariery architektoniczne. Trening zacznie się od nauki i doskonalenia pokonania małego, średniego i wysokiego progu. Następnie uczestnicy będą pokonywali wjazd i zjazd na mały, średni i wysoki podest. Kolejnym ćwiczeniem będzie wjazd po pochylni oraz zjazd przy asekuracji oraz bez asekuracji. Zwieńczeniem zajęć w ramach tej formy będzie nauka samodzielnego wjazdu po schodach (również przy wykorzystaniu asekuracji) techniką przednią i tylną oraz zjazdu po schodach (przy zastosowaniu obydwu technik). Zajęcia prowadzone przez instruktorów AR. W trakcie zajęć uczestników asekurować będą odpowiednio przeszkoleni wolontariusze – serwis pomocniczy.

DOSKONALENIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH

W trakcie obozu nauczać będziemy wykonywania podstawowych czynności, takich jak: podnoszenie się z leżenia do siadu, przemieszczanie się i zmiany pozycji w obrębie łóżka, przechodzenie z wózka na krzesło, przemieszczanie się do wanny, samochodu, ubieranie się, zakładanie protez, samodzielne wykonywanie zabiegów higienicznych i innych czynności codziennych. Dla uczestników pokazywać będziemy po kilka wariantów wykonywania tej samej czynności, tak, by później mogli samodzielnie wybrać najbardziej odpowiadający im sposób lub na podstawie poznanych wypracować swoje własne, indywidualne techniki. Doskonalona więc będzie samodzielność i sprawność poprzez poznanie sposobów i technik samoobsługi w wykonywaniu czynności „dnia codziennego” (mycie, ubieranie, wizyty w toalecie), zdobycie wiadomości na temat użytkowania prawidłowej i bezpiecznej odzieży. Prowadzone będą szkolenia dotyczące sposobów zabezpieczenia urologicznego (zakładanie uridomów – cewników zewnętrznych oraz wkładek higienicznych).

TRENING REHABILITACYJNEJ JAZDY KONNEJ

Jazda konna zwiększa możliwości lokomocyjne. Osoby z niepełnosprawnościami cierpią na ogół z powodu ograniczonych możliwości ruchowych. Siedząc na koniu, popędzając go pracą bioder, kręgosłupa- odbierają wrażenie prawdziwego chodu i mogą go ćwiczyć. Koń od daje do dyspozycji osobie z niepełnosprawnością swoje cztery zdrowe nogi, stwarzając tym samym nieograniczone możliwości lokomocyjne. Koń pobudza zmysły, dotyk końskiej sierści, łaskotanie grzywy, rozmaitość kształtów, odgłos kroków, przyjazne parskanie, mile kojarzony zapach – to wszystko stymuluje zmysły dotyku, słuchu, wzroku i węchu. Towarzyszy temu ciągłe wytrącanie z równowagi i konieczność jej natychmiastowego odnajdywania.

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE NA PŁYWALNI

Pobudzana będzie potrzeba aktywności ruchowej. Zajęcia prowadzone będą przez instruktora pływania, przy współudziale fizjoterapeuty, uczestniczyć w nich będzie cała grupa beneficjentów. Doskonalone będą techniki pływania możliwe dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i sprzężonymi. Prowadzone będą również ćwiczenia czynne w odciążeniu, które zapewni środowisko wodne. Organizując zajęcia na pływalni pragniemy łączyć przyjemność przebywania w wodzie z doskonaleniem umiejętności pływackich oraz, to co w tym momencie najważniejsze, oddziaływać niezauważenie terapeutycznie na układ kostno-mięśniowy.

OGÓLNOKONDYCYJNE ĆWICZENIA WSPOMAGAJĄCE

Organizowane będą zajęcia ogólnokondycyjne, które będą eliminowały następujące następstwa wynikające na skutek niepełnosprawności ruchowej:
• Porażenie w różnym zakresie aparatu mięśniowego
• Mniejsza wydolność oddechowa, na skutek porażenia mięśni oddechowych
• Słabsza wydolność krążeniowa
• Wady postawy
Celem ćwiczeń ogólnousprawniających jest wzmocnienie i rozciągnięcie mięśni, zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach i pełnej długości mięśni, poprawienie przepływu krwi, utrzymanie dobrej czynności układu oddechowego i nerwowego z akcentem na profilaktykę i korekcję wad postawy, sprzyja rozwojowi sprawności ogólnej siły mięśniowej, gibkości, elastyczności. Zadania ruchowe mają na celu, poza doskonaleniem sprawności fizycznej, przełamywanie lęku i oporu przed wykonaniem trudniejszych elementów ćwiczeń.

KINEZYTERAPIA – INDYWIDUALNE ĆWICZENIA CZYNNE I BIERNE

Dla polepszenia ogólnego stanu zdrowia BO stosowane będą różne formy oddziaływań kinezyterapeutycznych jako części procesu terapeutycznego.. W celu maksymalnego usprawnienia organizmu oraz niedopuszczenia do pogłębienia się powstałych uszkodzeń stosowane będą następujące metody i środki lecznicze :
-ćwiczenia indywidualne w Uniwersalnym Gabinecie Usprawniania Leczniczego (UGUL) – ćwiczenia bierne i czynne w odciążeniu i obciążeniu;
– masaż leczniczy;
– gimnastyka grupowa;
– zajęcia kondycyjne na siłowni;
– pionizacja.

REHABILITACJA USPORTOWIONA

Prowadzenie zajęć tzw. sportów wózkowych, w tym: pool bilarda, tenisa ziemnego na wózkach, tenisa stołowego, łucznictwa, strzelania z broni pneumatycznej. W zajęciach rehabilitacji usportowionej wyczyn i rekord nie jest celem, a podejmowane wysiłki nie mogą łączyć się kosztem utraty zdrowia. Zawodnicy startują w zależności od schorzeń w poszczególnych grupach. Klasyfikacji do odpowiedniej grupy dokonują instruktorzy AR, przed zajęciami obowiązuje badanie siły mięśniowej.

PROFILAKTYKA PRZECIWODLEŻYNOWA I UROLOGICZNA

W trakcie każdej edycji obozu AR przeprowadzone zostaną zajęcia, których celem będzie przybliżenie problemów wynikających z niedowładu oraz porażenia kończyn i innych układów. Zorganizowane zostaną zajęcia profilaktyczne:

– profilaktyka przeciwodleżynowa, w trakcie której omówione zostaną sposoby zapobiegania i leczenia. Uczestnicy zapoznają się ze sprzętem przeciwodleżynowym (poduszki, materace). Omówione zostaną metody zaopatrywania ran, zasady stosowania odpowiedniej diety, zasady higieny.

-profilaktyka urologiczna – beneficjenci zapoznani zostaną z najnowszymi rozwiązaniami zabezpieczającymi w przypadkach nie trzymania moczu oraz stolca (uridomy, wkładki, żele i preparaty anty zapachowe). Omówione zostaną metody leczenia oraz techniczne i operacyjne metody stymulowania pęcherza moczowego.

SPODZIEWANE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU

Poprzez udział w Obozach Aktywnej Rehabilitacji uczestnicy nauczą się tego, co potem mogą i powinni czynić dalszym procesie usprawniania. Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne pozwolą organizować sobie autorehabilitację w różnych warunkach a sukces można osiągnąć gdy aktywny tryb życia wejdzie w nawyk. W naszej koncepcji nie wiążemy ludzi z miejscem, mają sobie radzić w różnych sytuacjach i miejscach. Po przełamaniu barier psychicznych, poznaniu prawa i przywilejów, zaznajomieniu się ze sprzętem rehabilitacyjnym, pobycie na Obozie Aktywnej Rehabilitacji pojawiają się nowe potrzeby np. podjęcie lub kontynuowanie nauki, osiągnięcia niezależności materialnej poprzez pracę, nawiązanie kontaktów ze
środowiskiem.