RSS
24 lut 2013

ARCHIWUM NEWSÓW

WARSZTATY WOLONTARIATU I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI POURAZOWEJ

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w terminie od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób  z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie umiejętności pracy z tymi osobami, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie usprawniania. Przygotowanie wolontariuszy do świadczenia działań profilaktycznych oraz doradczych z zakresu samopomocy i aktywnej rehabilitacji. Zaznajomienie ze sprzętem rehabilitacyjnym, pomocniczym i ratowniczym.

Planujemy zorganizowanie specjalistycznych warsztatów dla wolontariuszy, którzy pragną podnieść swoje umiejętności w sprawowaniu opieki oraz usprawnianiu osób  z niepełnosprawnościami. Uczestnicy warsztatów zapoznają się w sposób praktyczny z funkcjonowaniem wolontariatu w pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje ruchowe oraz sprzężone. Warsztaty przygotują uczestników do świadczenia prawidłowej pomocy w celu poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami (ON). Zaproponowane działania poprawią otoczenie tej grupy osób oraz wspomogą ich aktywność. Warsztaty kierowane są do osób, które pragną zrobić coś dla innych oraz świadomych ustawicznej pracy, którą należy wykonać. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 12 edycji Warsztatów, w trakcie których przeszkolonych zostanie 144 osób. Przeprowadzone zostaną działania podnoszące umiejętności pracy z osobami z dysfunkcjami ruchowymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie usprawniania przy wykorzystaniu założeń Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, która jest narzędziem służącym do oceny doboru potrzeb, metod postępowania. Ważną kwestią warsztatów będzie określenie motywacji do pomagania, co pomoże określić w jakim obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami uczestnicy mogą się odnaleźć. Warsztaty Wolontariatu i Specjalistycznej Opieki Pourazowej przygotowują wolontariuszy do pełnienia roli opiekuna – asystenta personalnego, posiadającego wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie prawidłowej pomocy, nakierowanej na podmiotowe traktowanie swojego podopiecznego. Każda z zaplanowanych edycji trwać będzie trzy dni, w trakcie których przeprowadzimy szereg zajęć, dzięki którym 144 osób podniesie swoje umiejętności w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy  w procesie rehabilitacji. Zajęcia prowadzone będą przez zespół terapeutyczno – instruktorski składający się ze specjalistów w dziedzinach aktywnej rehabilitacji, rewalidacji, rehabilitacji fizycznej, sportu osób z niepełnosprawnościami, zaopatrzenia ortopedycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz medycyny.

Zajęcia będą prowadzone w 12 osobowych grupach. W celu poprawy jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych zaplanowaliśmy siedem form wsparcia, w trakcie których przeprowadzimy łącznie 1794 godz. (149,5 godz. w trakcie 1 edycji). Wolontariusze zapoznani zostaną z metodami asekuracji w trakcie pokonywania przeszkód na wózku inwalidzkim. Poznają bezpieczne technik przenoszenia osób posiadających dysfunkcje ruchowe, nauczą się prawidłowej asekuracji w trakcie zajęć na pływalni oraz jazdy konnej i hipoterapii. Zapoznają się z podstawami rehabilitacji usportowionej, poznają znaczenie profilaktyki przeciwodleżynowej i urologicznej. Ważnym szkoleniem będzie udzielania pierwszej pomocy dla osób z dysfunkcjami ruchowym w sytuacjach zagrażających utracie życia. Projekt realizowany cyklicznie przez ostanie 6 lat.

Szczegółowy terminarz działań w zakładce „Terminarz”.


Realizujemy kolejny projekt z PFRON

PROJEKT w ramach konkursu:

KURS NA SAMODZIELNOŚĆ (KONKURS 2/2016)

Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tytuł projektu

AUTOREWALIDACJA I AKTYWNA REHABILITACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU

Cel projektu:

Zwiększenie samodzielności osób z dysfunkcjami narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz podniesienie poziomu ich kompetencji psychospołecznych.

Projekt wieloletni w terminie od 01.04.2017 do 31.03.2019 r.

ZAPRASZAMY OSOBY Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU POSIADAJĄCY AKTUALNE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STOPNIU ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM NA 12 DNIOWE OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI.

Poprzez projekt AUTOREWALIDACJA I AKTYWNA REHABILITACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI pragniemy rozwijać umiejętności zwiększające samodzielność osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Poprzez udział wykwalifikowanej kadry terapeutów i instruktorów chcemy pokazać, co można zyskać dzięki aktywności własnej opartej na samopomocy i programie Aktywnej Rehabilitacji. Projekt zakłada, iż uczestnicy powinni mieć świadomość, że nie lekarz, terapeuta lub rehabilitant ale oni sami odpowiadają za proces swojego usamodzielnienia. To oni powinni wiedzieć, jakie stawiać sobie cele i jak je osiągnąć. Muszą mieć wiedzę i świadomość tego, jak funkcjonuje ich organizm, co jest potrzebne do poprawy jego funkcji oraz jak trzeba dbać o utrzymanie swojej sprawności gwarantującej poprawę samodzielności. Na tym polega podmiotowość osoby z niepełnosprawnością w procesie autorehabilitacji. Wszystkie zaplanowane działania obejmują kompleksową diagnozę barier osobistych i zewnętrznych oraz sposoby pokonywania tych barier. W ramach projektu planowane są działania rekrutacyjne i terapeutyczno – treningowe wzmacniające poziom samodzielności, prowadzone w trakcie 12 dniowych Obozów Aktywnej Rehabilitacji. W każdym obozie udział weźmie 15 osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym także osoby po urazach rdzenia kręgowego. Organizowane będą zajęcia wzmacniające samoocenę, poprawiające ogólną wydolność organizmu, rozwijające cechy motoryczne i kompensacyjne, doskonalące samodzielność w wykonywaniu codziennych czynności oraz organizacji czasu wolnego. Naszym zamiarem jest rozwijanie i doskonalenie maksymalnych zdolności do wykonywania codziennych zajęć, przygotowanie do podejmowania pracy zawodowej oraz tworzenie warunków do kontaktów ze społeczeństwem oraz pełnej integracji.

Realizowane będą następujące formy wsparcia:

– POPRAWA SAMODZIELNOŚCI POPRZEZ DOSKONALENIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH

– WZMOCNIENIE SAMODZIELNOŚCI POPRZEZ TRENING PORUSZANIA PRZESTRZENNEGO I TECHNIKI JAZDY NA WÓZKU

– TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I OGÓLNOROZWOJOWE ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ

– PROFILAKTYKA PRZECIWODLEŻYNOWA I UROLOGICZNA UTRZYMUJĄCA STAN SAMODZIELNOŚCI

– TRENING BUDOWANIA POZYTYWNEJ SAMOOCENY

– INDYWIDUALNA REHABILITACJA RUCHOWA JAKO CZYNNIK WZMACNIAJĄCY SAMODZIELNOŚĆ

– JAZDA KONNA(HIPOTERAPIA) ROZWIJAJĄCA SAMODZIELNOŚĆ ORAZ SPRAWNOŚĆ PSYCHO – RUCHOWĄ

– DOSKONALENIE SAMODZIELNOŚCI NA PŁYWALNI SOLANKOWEJ

-REHABILITACJA USPORTOWIONA WSPIERAJĄCA PROCES USAMODZIELNIANIA

– DOBÓR SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH POPRAWIAJĄCYCH SAMODZIELNOŚĆ

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STOWARZYSZENIE CENTRUM NIEZALEŻNEGO ŻYCIA

ZAPRASZA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NARZĄDU RUCHU DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

CENTRUM PORADNICTWA REWALIDACYJNEGO DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI RUCHOWYMI I SPRZĘŻONYMI. POMOC W PROBLEMACH LOKOMOCYJNYCH, ADAPTACYJNYCH, EMOCJONALNYCH I PSYCHICZNYCH.

Projekt realizowany od 01.01.2017 r do 31.03.2019 r.

W ramach projektu udzielane będzie wsparcie dla osób z dysfunkcjami ruchowymi w celu usamodzielnienia się. Szczególny nacisk kładziony będzie na poradnictwo w płaszczyźnie społecznej i psychicznej, w tym informacje na temat prawa i uprawnień, doradztwo rewalidacyjne, przekaz informacji na temat doboru odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Kadrę stanowią osoby z niepełnosprawnościami, które na własnym przykładzie doradzać będą jak można osiągnąć drogę do samodzielnego życia. Uświadomimy zainteresowanym osobom co można zyskać dzięki wierze we własne możliwości. Naszym podstawowym zamiarem jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności życiowej, by osoba z dysfunkcją ruchową już nigdy nie poczuła się bezradna, samotna i bezsilna w pełnieniu ról społecznych. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu oparte będą głównie na oddziaływaniach samopomocowych zdeterminowanych aktywnością własną beneficjantów oraz udziałem odpowiednio przeszkolonych instruktorów – terapeutów Stowarzyszenia CNŻ.

Porady będą świadczone stacjonarnie i telefonicznie

– porady stacjonarne

Centrum Niezależnego Życia i Aktywnej Rehabilitacji

Wojska Polskiego 17

Ciechocinek

– porady telefonicznie

nr telefonu 54 283 3146

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ŚWIADCZENIA PORAD

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warsztaty Wolontariatu i Specjalistycznej Opieki Pourazowej 

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku przeprowadza Warsztaty Wolontariatu i Specjalistycznej Opieki Pourazowej dla osób, które pragną podnieść swoje umiejętności w sprawowaniu opieki oraz udzielania wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się w sposób praktyczny z pracą z osobami posiadającymi dysfunkcje ruchowe oraz sprzężone. Warsztaty przygotują uczestników do świadczenia prawidłowej pomocy w celu poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Projekt kierowany są do osób, które pragną zrobić coś dla innych i są świadome ustawicznej pracy, którą należy wykonać.

Warsztaty przygotowują wolontariuszy do pełnienia roli opiekuna – asystenta personalnego, posiadającego wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie prawidłowej pomocy, nakierowanej na podmiotowe traktowanie swojego podopiecznego. Zajęcia prowadzone są przez zespół terapeutyczno – instruktorski składający się ze specjalistów w dziedzinach aktywnej rehabilitacji, rewalidacji, rehabilitacji fizycznej, sportu osób z niepełnosprawnościami, zaopatrzenia ortopedycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz medycyny.

W ramach Warsztatów prowadzone są następujące zajęcia:

– szkolenie techniki jazdy na wózku aktywnym;

– szkolenie bezpiecznych technik przenoszenia i asekuracji;

– szkolenie metod samoobsługi, w tym nauka posługiwania się sprzętem pomocniczym;

– poznanie znaczenia jazdy konnej w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami, podstawy

asekuracji w trakcie rehabilitacyjnej jazdy konnej i hipoterapii;

– podstawy rehabilitacji usportowionej, poznanie specjalistycznego sprzętu i dyscyplin sportowych możliwych do uprawiania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi;

– nauka asekuracji osób z niepełnosprawnościami w trakcie zajęć na pływalni, poznanie technik pływania adekwatnych do rodzaju dysfunkcji.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 8 edycji Warsztatów, dla 96 osób. Przeprowadzone zostaną działania podnoszące umiejętności pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje ruchowe, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie usprawniania przy wykorzystaniu założeń Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, która jest narzędziem służącym do oceny doboru potrzeb, metod postępowania oraz oceny rehabilitacji i jej wyników. Ważną kwestią warsztatów będzie określenie motywacji do pomagania, co pomoże określić w jakim obszarze wspierania osób        z niepełnosprawnościami uczestnicy mogą się odnaleźć.

Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach kierunku pomocy POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (konkurs nr 4/2017).

Igrzyska Aktywnej Rehabilitacji

W dniach od 12 do 17 września 2016 r. zawodnicy z niepełnosprawnościami uczestniczyli w rywalizacji sportowej urozmaiconej zajęciami rekreacyjnymi oraz kulturalnymi. Dodatkowo, zgodnie ze wskazaniem lekarskim, prowadzone były indywidualne zajęcia i zabiegi rehabilitacyjne poprawiające sprawność oraz wydolność organizmu. Projekt realizowany był w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia Centrum Niezależnego Życia.
W Igrzyskach udział brało 15 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym także osoby na wózkach. Instruktorami oraz sędziami zawodów były również osoby z niepełnosprawnościami – Instruktorzy Aktywnej Rehabilitacji. Opiekę oraz pomoc w trakcie zajęć zapewnili odpowiednio przeszkoleni wolontariusze oraz kadra terapeutyczna i techniczna Centrum Niezależnego Życia. W trakcie Igrzysk można było spróbować różnych form treningu sportowego i dowiedzieć się jak radzić sobie w codziennym życiu.
Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

pasek
logourzad
pasek

XXVIII MINIMARATON INTEGRACYJNY,,BIEG SOLNY”

Minimaraton Integracyjny ,,Bieg Solny” to jedna z najstarszych i najbardziej znanych imprez tego typu w Polsce. Startują w niej zawodnicy z całego kraju oraz zagranicy – osoby na wózkach, biegacze z dysfunkcjami ruchowymi, intelektualnymi, a także biegacze sprawni. Bieg odbędzie się 10 września 2015 r., początek o godz.10.00. Start i meta umiejscowiona w pobliżu kościoła i dyrekcji PUC S.A. Ciechocinek przy ul. Kościuszki.

28bieg500na20Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miasta Ciechocinka przez Pełnomocnika Burmistrza ds. osób niepełnosprawnych oraz w sekretariacie Urzędu Miasta, a w dniu zawodów przy starcie biegu (ul. Kościuszki). Wymagane jest oświadczeniem o przeciwwskazaniach do udziału w biegu, a w przypadku dzieci także zgoda rodziców. Regulamin biegu, szkic trasy biegu, kartę zgłoszenia indywidualnego i zbiorowego można pobrać ze strony internetowej miasta Ciechocinka.

ORGANIZATOR

Urząd Miejski w Ciechocinku

POMOC ORGANIZACYJNA

CNZ Sajgon

SZUKAMY WOLONTARIUSZY

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia Sajgon zaprasza wolontariuszy i studentów, którzy w ramach praktyk chcą pomagać podczas obozów aktywnej rehabilitacji.

Uczestnicy to w większości osoby po urazie rdzenia kręgowego. Na obozie odbywają się m.in. zajęcia: z jazdy konnej, na basenie, z doskonalenia techniki jazdy na wózku, ćwiczenia ogólnokondycyjne.

Potrzebna jest pomoc podczas zajęć, ale także w codziennej pielęgnacji uczestników.

Ośrodek zapewnia noclegi, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.

Terminy Obozów

04.07- 15.07

18.07- 29.07

15.08- 26.08

29.08 – 09.09

Szczegółowych informacji udziela Mirosława Kowalska – tel. (54) 283 31 46

pasek

17-06-2016//Zapraszamy na Prezentacje Artystyczne

prezentacje2016

500na20

05-09-2015//XXVII Bieg Solny

500na20

xxviibiegsolny

500na20

15-08-2015//HAPPY JAZZ FESTIWAL

500na20

Happy Jazz Festiwal

500na20

W ramach festiwalowego święta jazzu zaprezentowaliśmy mieszkańcom Ciechocinka, turystom i kuracjuszom pogodne, radosne oblicze muzyki bluesowej, rockowej i jazzowej. Pragnęliśmy ich wciągnąć do wspólnej zabawy, nie tylko do biernego słuchania muzyki, bo w swej pierwotnej formie jazz był muzyką ludyczną, zabawową. Naszym zamiarem było, by ten dzień w Ciechocinku był dniem dobrej, żywiołowej, wspólnej, a zarazem szlachetnej rozrywki. Czytaj dalej…

pasek

JUBILEUSZOWE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE

prezentacje20153

500na20

WARSZTATY WOLONTARIATU I OPIEKI POURAZOWEJ

logosajgon

Planujemy zorganizowanie bezpłatnych specjalistycznych warsztatów dla wolontariuszy, kadr oraz wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności w sprawowaniu opieki oraz usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami (ON).

Uczestnicy warsztatów zapoznają się w sposób praktyczny z funkcjonowaniem wolontariatu w pracy z osobami posiadającymi dysfunkcje ruchowe oraz sprzężone. Warsztaty przygotują wolontariuszy do świadczenia prawidłowej pomocy w celu poprawy jakości życia ON.

Zaproponowane działania poprawią otoczenie tej grupy osób oraz wspomogą jej aktywność. Warsztaty kierowane są do osób, które pragną zrobić coś dla innych oraz świadomych ustawicznej pracy, którą należy wykonać.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 5 edycji Warsztatów.

Przeprowadzone zostaną działania podnoszące umiejętności pracy z ON, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie usprawniania przy wykorzystaniu założeń Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, która jest narzędziem służącym do oceny doboru potrzeb, metod postępowania oraz oceny rehabilitacji i jej wyników. Ważną kwestią warsztatów będzie określenie motywacji do pomagania, co pomoże określić w jakim obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami uczestnicy mogą się odnaleźć.

Warsztaty Wolontariatu i Specjalistycznej Opieki Pourazowej przygotowują wolontariuszy do pełnienia roli opiekuna – asystenta personalnego, posiadającego wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie prawidłowej pomocy, nakierowanej na podmiotowe traktowanie swojego podopiecznego. Każda z zaplanowanych edycji trwać będzie cztery dni, w trakcie których przeprowadzimy szereg zajęć, dzięki którym 60 osób podniesie swoje umiejętności w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji.

Zajęcia prowadzone będą przez zespół terapeutyczno – instruktorski składający się ze specjalistów w dziedzinach aktywnej rehabilitacji, rewalidacji, rehabilitacji fizycznej, sportu osób z niepełnosprawnościami, prawa, zaopatrzenia ortopedycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz medycyny i pielęgniarstwa.

Będą prowadzone następujące zajęcia: szkolenie techniki jazdy na wózku aktywnym, szkolenie bezpiecznych technik przenoszenia i asekuracji, szkolenie metod samoobsługi, w tym nauka posługiwania się sprzętem pomocniczym, poznanie znaczenia jazdy konnej w usprawnianiu ON, podstawy asekuracji w trakcie rehabilitacyjnej jazdy konnej i hipoterapii, podstawy rehabilitacji usportowionej, poznanie specjalistycznego sprzętu i dyscyplin sportowych możliwych do uprawiania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. Kadrę merytoryczna wspierać będzie serwis pomocniczy (2 osoby w każdej edycji), który odpowiadać będzie za asekuracje w trakcie zajęć, zabezpieczenie w sprzęt szkoleniowy, przygotowanie obiektów

TERMINY WARSZTATÓW
• I edycja – 22.05 -25.05.2015 r.
• II edycja – 05.06 – 08.06.2015 r.
• III edycja – 19.06 – 22.06.2015 r.
• IV edycja – 09.10 – 12.10 2015 r.
• V edycja 23.10 – 26.10.2015 r.

Projekt dofinansowany przez PFRON

pfron

OBOZY AKTYWNEJ REHABILITACJI 2015/2016

II okres dofinansowania projektu CENTRUM AKTYWNEJ REHABILITACJI – KOMPLEKSOWA AKTYWIZACJA PSYCHOSPOŁECZNA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU – projekt dofinansowany przez PFRON

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku zaprasza osoby z niepełnosprawnościami narządu do udziału w Obozach Aktywnej Rehabilitacji dofinansowywanych ze środków PFRON. Do udziału w obozie AR uprawnione są osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności legitymujące się następującymi kodami niepełnosprawności:
– 05 R – upośledzenie narządu ruchu
– 10 N – choroby neurologiczne
Obóz trwa 12 dni, w trakcie których realizowane będą specjalistyczne działania.

Szczegóły Projektu

pfron

11-01-2015//XXIII Finał WOŚP 2015

Wspieraliśmy tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zespół Skołowani zagrał koncert w Ciechocinku. Zapraszamy do obejrzenia naszego występu.

jurek

06-08-2014//XXVI Minimaraton Integracyjny ,,Bieg Solny”

baner

Minimaraton Integracyjny ,,Bieg Solny” to jedna z najstarszych i najbardziej znanych imprez tego typu w Polsce. Startują w niej zawodnicy z całego kraju oraz zagranicy: osoby na wózkach, biegacze z dysfunkcjami ruchowymi, intelektualnymi, a także biegacze sprawni. Bieg odbędzie się 6 września 2014 r., początek o godz.10.00. Start i meta umiejscowiona w pobliżu kościoła i dyrekcji PUC S.A. Ciechocinek przy ul. Kościuszki. Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miasta Ciechocinka przez Pełnomocnika Burmistrza ds. osób niepełnosprawnych oraz w sekretariacie Urzędu Miasta, a w dniu zawodów przy starcie biegu (ul. Kościuszki). Wymagane jest oświadczenie o przeciwwskazaniach do udziału w biegu, a w przypadku dzieci także zgoda rodziców.

ORGANIZATOR:

Urząd Miejski w Ciechocinku

POMOC ORGANIZACYJNA:

Centrum Niezależnego Życia Sajgon

Do pobrania:

05-08-2014

Informujemy, że realizujemy dwa projekty w ramach zadań zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – konkurs nr 13. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem prowadzonych przez nas działań.

konkurspfroncnz

21-04-2014//Igrzyska Aktywnej Rehabilitacji

Zapraszamy chętnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z okręgu województwa Kujawsko-Pomorskiego, do udziału w projekcie pt.: „Igrzyska Aktywnej Rehabilitacji”, które odbędą się od 28 kwietnia do 7 maja br.

„Igrzyska Aktywnej Rehabilitacji” to projekt realizowany w ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki Z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W trakcie 10 dniowego pobytu zawodnicy z niepełnosprawnościami uczestniczyć będą w rywalizacji sportowej urozmaiconej zajęciami rekreacyjnymi oraz kulturalnymi. Dodatkowo, zgodnie ze wskazaniem lekarskim, prowadzone będą indywidualne zajęcia i zabiegi rehabilitacyjne poprawiające sprawność oraz wydolność organizmu.

W Igrzyskach udział weźmie 20 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym także osoby na wózkach. Instruktorami oraz sędziami zawodów będą również osoby z niepełnosprawnościami – Instruktorzy Aktywnej Rehabilitacji. Opiekę oraz pomoc w trakcie zajęć zapewnią odpowiednio przeszkoleni wolontariusze oraz kadra terapeutyczna i techniczna Centrum Niezależnego Życia. W trakcie Igrzysk będzie można spróbować różnych form treningu sportowego i dowiedzieć się jak radzić sobie w codziennym życiu.

Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

logourzad logosajgon

31-08-2013//Festiwal Blues Bez Barier

Radek-plakat

Festiwal Blues Bez Barier miał swoją pierwszą edycję w 2005 roku. Ideę i nazwę Festiwalu wymyślił Jurek Szymański. Tegoroczny Festiwal był połączony z obchodami XX-lecia powstania Sajgonu, czyli Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku. W dniu 31 sierpnia na scenie Teatru Letniego wystąpili:

Zespół „Old Wave” niestety już bez Edka Kluczewskiego, który zasmucił nas swoją nagłą i nieodżałowaną śmiercią. Zespół jednak dalej istnieje dzięki gitarzyście legendarnej formacji Romuald i Roman, Zbigniewowi Żabowskiemu, który komponuje i pisze świetne piosenki. To soczysty, elektryczny polski blues. Blues i rock to podobno może być muzyka włóczęgów i poetów. „Jestem włóczęgą” to piosenka z poetyckim tekstem i z rockowym animuszem. Czuć, że panowie lubią grać, a na scenie nie lubią się nudzić i pokazują pazury w swoim elektrycznym boogie. „Old Wave” to pełnokrwista formacja, którą po raz kolejny zagrała wspaniały koncert.

Kolejnym wykonawcą był pARTyzant, który wystąpił z synem Mikołajem. Mistrz tappingu oburęcznego, znany z niezwykle innowacyjnego podejścia do artykulacji. Przez piętnaście lat był gitarzystą zespołu Zdrowa Woda, niegdyś bliski współpracownik zespołu Dżem. Pod każdym względem wyjątkowa osobowość, nie tylko muzyczna.

Wieczór w Teatrze zakończył Janusz Radek. Najważniejsza forma jego działalności artystycznej to recitale wokalne. W niektórych prezentuje własne interpretacje najpiękniejszych piosenek z dorobku innych twórców. Powstają też programy autorskie, do których pisze melodie i teksty. Profesjonalne śpiewanie rozpoczął w 1990 – na XVII Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie – gdzie zdobył I nagrodę – Lirę Orfeusza. Zaczynał od klimatów poetyckich – komponował piosenki do tekstów Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, E.E Cummingsa. W latach 1994-95 współtworzył krakowski kabaret Zielone Szkiełko. Śpiewał też w zespołach o ostrzejszym brzmieniu – punkrockowym Gównoprawda i rockowych: Moonwalker, Obcy, Jutro, Zanderhaus.

Po koncercie w Teatrze Letnim Festiwal Blues Bez Barier zagościł w Sajgonie gdzie ponownie wystąpił zespół „Old Wave”, któremu supportował ciechociński Storytellers. Nie obyło się bez dżemowego grania, które zapoczątkował Krzysiek „Broda” Sieradzki przy współudziale muzyków z zespołu „Old Wave”.

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia przy wsparciu finansowym ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego

bluesbezbarier herb

.

09-07-2013

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2013 r. realizujemy dwa projekty w ramach zadań zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – konkurs nr 11.

reh1

1) Cel programowy

ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadanie 4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Tytuł projektu: CENTRUM WSPARCIA TECHNICZNEGO ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PRAWNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Projekt realizowany jest w Ośrodku Szkolenia Pourazowego i Wolontariatu, w którym udzielane jest wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami – beneficjentów ostatecznych. Szczególny nacisk kładziony jest na doradztwo związane z zabezpieczeniem w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy. Wśród naszych instruktorów są również osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na własnym przykładzie pokazują co można osiągnąć na drodze do aktywnego i pełnego treści życia, są dla innych „wzorcami osobowymi”.

Przy ich pomocy pokazujemy w prosty i przekonywujący sposób, co można zyskać poprzez zajęcia aktywnej rehabilitacji. W razie uzasadnionej konieczności nasi instruktorzy i terapeuci dotrą do osób z niepełnosprawnościami w ich miejscach zamieszkania lub tymczasowego pobytu. Program projektu zakłada również działania dotyczące rehabilitacji w płaszczyźnie psychicznej. W tym celu prowadzone będą indywidualne konsultacje z terapeutami, których zamiarem będzie poprawa samooceny oraz niwelowanie negatywnych zachowań wynikających z niepełnosprawności oraz wykluczenia społecznego. Planowane działania mają również na celu udzielanie kompleksowej pomocy osobom z niepełnosprawnościami w ich adaptacji do nowych warunków życia. W ramach zadania świadczone będą takie usługi jak:

1 – porady na temat doboru wózków do aktywnej rehabilitacji oraz ich prawidłowej eksploatacji;

2 – indywidualne konsultacje z instruktorami aktywnej rehabilitacji – pomoc w niwelowaniu osobistych problemów wynikających z niepełnosprawności, w tym: porady dotyczące profilaktyki przeciw odleżynowej, urologicznej oraz porady dotyczące seksu i prokreacji;

3 – konsultacje i porady dotyczące dostępnych usług oraz sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych (doradztwo rehabilitacyjne) – doskonalące wiedzę na temat wspomagania procesu usprawniania poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych;

4 – konstruowanie indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji;

5 – porady społeczno – prawne – przekazujące wiedzę na temat praw i przywilejów wynikających z rodzaju niepełnosprawności, informujące o aktualnych przepisach prawnych oraz możliwości ich egzekwowania;

6 – porady wyjazdowe – porady i instruktarze instruktorów AR – udzielane przez osoby z niepełnosprawnościami, które na własnym przykładzie pokażą jak istotna jest  autorehabilitacja oraz aktywność własna;

7 – porady dotyczące aktywności sportowej (rehabilitacji usportowionej);

8- porady psychoterapeutyczne – dotyczące niwelowania złych zachowań, nawyków i przyzwyczajeń, motywujące do zmiany trybu życia, zachęcające do współdziałania w grupie, mobilizujące do pracy nad sobą oraz autorehabilitacji.

Zadanie 5) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Tytuł projektu: CENTRUM AKTYWNEJ REHABILITACJI

Zadanie Centrum Aktywnej Rehabilitacji dąży do poprawy sprawności, niezależności, mobilności i aktywności osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Zakresem zadania jest zorganizowanie specjalistycznych zajęć szkoleniowo – usprawniających w trakcie cyklicznych, dwunastodniowych Obozów Aktywnej Rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, w tym głównie poruszających się na wózkach na skutek urazów i chorób wrodzonych. W każdym obozie weźmie udział 15 osób. W okresie od 01.04.2013 r. do 31.12. 2013 r. planujemy zorganizowanie 16 edycji Obozów Aktywnej Rehabilitacji, w których udział weźmie 240 osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu.

Dla osób tych organizowane będą zajęcia szkoleniowe z oraz usprawniające, poprawiające ogólną wydolność organizmu, rozwijające cechy motoryczne i kompensacyjne. Naszym zamiarem jest rozwijanie (u nowo przyjętych beneficjentów) i doskonalenie (u beneficjentów korzystających z wcześniejszego wsparcia) maksymalnych zdolności do wykonywania podstawowych, codziennych zajęć, przygotowanie do pracy oraz stworzenie warunków do kontaktów ze społeczeństwem oraz pełnej integracji. W projekcie udział wezmą osoby z niepełnosprawnościami nie korzystające dotychczas z takiej formy wsparcia jak również osoby, które brały udział w podobnych zadaniach, wcześniej realizowanych przez nasze stowarzyszenie. Naszym zamiarem jest zwiększenie samodzielności i sprawności w miarę możliwości beneficjentów, bowiem nie zawsze osoby z niepełnosprawnością osiągają stan pełnej samodzielności w wykonywaniu podstawowych, najprostszych czynności.

09-07-2013 // Igrzyska Aktywnej Rehabilitacji

To projekt realizowany w ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki Z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W trakcie 10 dniowego pobytu zawodnicy z niepełnosprawnościami uczestniczyli w rywalizacji sportowej urozmaiconej zajęciami rekreacyjnymi oraz kulturalnymi. Dodatkowo, zgodnie ze wskazaniem lekarskim, prowadzone były indywidualne zajęcia i zabiegi rehabilitacyjne poprawiające sprawność oraz wydolność organizmu.

W Igrzyskach  udział brało 15 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym także osoby na wózkach. Instruktorami oraz sędziami zawodów były również osoby z niepełnosprawnościami – Instruktorzy Aktywnej Rehabilitacji. Opiekę oraz pomoc w trakcie zajęć zapewnili odpowiednio przeszkoleni wolontariusze oraz kadra terapeutyczna i techniczna Centrum Niezależnego Życia. W trakcie Igrzysk było można spróbować różnych form treningu sportowego,  oprócz tego przekazane zostały praktyczne rady jak poradzić sobie w codziennym życiu.

W dniu 5 maja 2013 r. zorganizowane zostały zajęcia związane z obchodami Europejskiego Dnia Walki Z Dyskryminacja Osób Niepełnosprawnych. W tym dniu przeprowadziliśmy pokazy aktywnej rehabilitacji, pokazy sportów wózkowych, w tym pokazy tenisa ziemnego na wózkach. Zaprosiliśmy mieszkańców oraz gości Ciechocinka do odwiedzenia naszego ośrodka, w którym przedstawiliśmy formy aktywności osób z niepełnosprawnościami.

18-05-2013 // XVIII edycja Prezentacji Artystycznych „Sztuka Bez Barier”

Tegoroczna impreza odbędzie się 1 czerwca. Rozpocznie się o godzinie 19.00, w ciechocińskim Teatrze Letnim.

W koncercie organizowanym w ramach Prezentacji pod tytułem     „A My jak dzieci” wystąpią:

Storytellers – duet gitarowy z Ciechocinka w składzie Michał „Modrzi” Modrzejewski oraz Przemek Gronkowski. Młodzi artyści mają już za sobą nagrania studyjne oraz wiele koncertów, w tym także jaku suport Partyzanta.

Ex Usu –  zespół pochodzi z Ciechocinka. Alternatywny folk, etno-trans to określenia tylko częściowo oddające charakter muzyki tworzonej przez Ex Usu. Choć pochodząca z łaciny nazwa grupy oznacza „na mocy zwyczaju; zwyczajnie” to recital zespołu do zwyczajnych należeć nie będzie.

Marta Gabrysiak & pARTyzant – ciechocińska poetka, laureatka VII nagrody Burmistrza Ciechocinka „Za promocje aktywności twórczej osób z niepełnosprawnościami” w 2011 r. Marcie marzy się wydanie swojej twórczości, pragnie aby jej przesłania i optymizm trafił do szerokiego odbiorcy. Wiersze Marty Gabrysiak ilustrować muzycznie będzie wirtuoz gitary Krzysztof Toczko – Partyzant.

Zespół „U Studni” – członkowie wywodzą się z zespołu Stare Dobre Małżeństwo, dlatego mają nadzieję, że wśród ogromnej rzeszy fanów tego zespołu znajdzie się grupa osób, która zechce i ich posłuchać na żywo. Zespół jest pewien, że każdy znajdzie dla siebie odpowiednie przesłanie. W koncercie wystąpią: Wojciech Czemplik,  Dariusz Czarny – gitarzysta i aranżer, Andrzej Stagraczyński – gitarzysta basowy, Ryszard Żarowski– gitarzysta wywodzący się z kręgów piosenki turystycznej.

W trakcie recitalu zespołu „U Studni” wystąpi Katarzyna Maria Nowak, artystka niewidoma od urodzenia, która  uczestniczyła w wielu konkursach i festiwalach piosenki, z których najwyżej ceni Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie organizowany przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Artystce towarzyszyć będzie członek zespołu „U Studni” – Ryszard Żarowski.

Prezentacje organizowane są przez Urząd Miejski w Ciechocinku przy pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia Centrum Niezależnego Życia oraz ZHR.

03-04-2013

W ramach projektu Warsztaty Wolontariatu i Opieki Pourazowej w terminach 11.03-20.03.2013 oraz 21.03.-30.03.2013 zostały przeprowadzone ich dwie edycje.

Celem Warsztatów było przygotowanie opiekunów i wolontariuszy do udzielania pomocy oraz profesjonalnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym głównie dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu.

W trakcie planowanego zadania zrealizowane zostały m.in.:

– nauka prawidłowej jazdy wózkiem oraz asekuracji (umiejętność niezbędna w przyszłej działalności pomocowej);

– nauka posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym i pomocniczym, umiejętność doboru właściwego sprzętu w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb i predyspozycji osób niepełnosprawnych;

– przekazanie informacji na temat fizjologii w aktywnej rehabilitacji oraz zagrożeń wynikających z niestosowania się do założeń metodyki treningu sportowego;

– szkolenia tematyczne dotyczące profilaktyki urologicznej, przeciwodleżynowej, seksu i prokreacji osób po urazie rdzenia kręgowego (wspomaganie, leczenie bezpłodności, pomoc techniczna, itp.);

– poznanie praktycznych sposobów zapobiegania odleżynom, zaznajomienie się ze sprzętem i materiałami profilaktycznymi, umiejętność doboru poduszek i materacy przeciwodleżynowych;

– umiejętność zaopatrzenia ran odleżynowych (zapoznanie się z metodami leczenia, poznanie materiałów opatrunkowych)

– nauka prowadzenia podstawowych ćwiczeń z zakresu fizjoterapii;

– nauka właściwego przenoszenia osób niepełnosprawnych

– promocja integracji osób z niepełnosprawnościami poprzez przekonanie, że osoby z niepełnosprawnościami są aktywne, nie oczekują litości ale zrozumienia oraz uzasadnionej pomocy, łamanie stereotypów dotyczących niepełnosprawności niwelujących niewłaściwe wyobrażenia o osobach niepełnosprawnych;

Osoby uczestniczące w Warszatach otrzymały Certyfikaty ukończenia Szkolenia.

Projekt został sfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 11

10-02-2013

plakat

24-02-2013 // Przekaż 1%

MM

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy rok temu przekazali 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Będzie nam bardzo miło jeśli i w tym roku znajdą się darczyńcy, którzy zechcą nas wesprzeć.

 

12-10-2012 // Mityng aktywności sportowej osób niepełnosprawnych

W trakcie 10 dniowego pobytu zawodnicy z niepełnosprawnościami uczestniczyli w rywalizacji sportowej urozmaiconej zajęciami rekreacyjnymi oraz kulturalnymi. Dodatkowo zgodnie ze wskazaniem lekarskim przeprowadzone zostały indywidualne zajęcia i zabiegi rehabilitacyjne poprawiające sprawność oraz wydolność organizmu. W Mityngu brało udział 15 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym większość osób na wózkach. Instruktorami oraz sędziami zawodów były również osoby z niepełnosprawnościami – instruktorzy aktywnej rehabilitacji. Opiekę oraz pomoc w trakcie zajęć zapewniali odpowiednio przeszkoleni wolontariusze oraz kadra terapeutyczna i techniczna Centrum Niezależnego Życia. Przy pomocy odpowiednich metod i instrumentów (w tym zasobów finansowych, ludzkich i rzeczowych) pokazaliśmy w prosty i przekonywujący sposób, co można zyskać poprzez rehabilitację usportowioną. Dzięki niej można radzić sobie z wieloma rzeczami, które wydają się na pierwszy rzut oka niemożliwe: robienie zakupów, samodzielna podróż samochodem, pociągiem, wyprawa na łono natury. Życie staje się prostsze, weselsze a przede wszystkim niezależne. W trakcie Mityngu można było spróbować różnych form treningu sportowego. Oprócz tego przekazaliśmy praktyczne rady jak poradzić sobie w codziennym życiu. W trakcie Mityngu przeprowadziliśmy następujące turnieje:

Turniej tenisa stołowego – uprawianie tenisa stołowego wpływa na koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę, szybkość reakcji, wzmacnia mięśnie kończyn górnych. Przy niedowładach dłoni zastosowano odpowiednie opaski, które umożliwiły utrzymanie rakietki. Zasady gry są podobne jak w przypadku gry osób bez niepełnosprawności

Turniej pool bilarda – kolejną dyscypliną uprawianą w trakcie Mityngu była najbardziej popularna odmiana bilardu – pool bilard, który z powodzeniem może być uprawiany przez osoby z dysfunkcjom narządu ruchu, również przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Uprawianie pool- bilardu, podobnie jak tenisa stołowego, wpływa na koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę, wzmacnianie mięśni kończyn górnych.

Turniej slalomu wózkowego – jest elementem techniki jazdy na wózku aktywnym. W celu przeprowadzenia slalomu wytyczona była trasa biegu oraz rozstawiane zostały przeszkody (tarka imitująca tory kolejowe, mały próg, średni próg, przeszkoda imitująca mały i średni krawężnik, podjazd oraz imitacja schodów).Trasę slalomu wytyczały „pachołki”. Opanowanie slalomu wózkowego udoskonaliło umiejętność swobodnego poruszania się na wózku w różnych warunkach.

Dodatkowo prowadzone były zajęcia i treningi wzmacniające ogólny stan zdrowia oraz przygotowujące do wysiłku fizycznego, którymi były:

Rekreacyjne jazdy konne – celem treningów była poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzmocnienie partii mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę. Zadaniem jazdy konnej była również poprawa stanu zdrowia, wydolności i sprawności fizycznej. Specjalna kondycja fizyczna nie była warunkiem uprawiania jazdy konnej. Może być jednak celem ściśle łączącym się z dążeniem do zdobycia optymalnej, gwarantującej zdrowie psychiczne sprawności i wydolności fizycznej. Jazdy konne zbliżają człowieka do przyrody i tym samym najskuteczniej regenerują siły psychofizyczne. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami nawiązanie uczuciowej więzi z koniem wspomogło rozwój samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości. Jazdy konne były wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzięki obecności konia – współterapeuty. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości. Koń oddaje do dyspozycji osoby niepełnosprawnej swoje cztery zdrowe nogi stwarzając tym samym nieograniczone możliwości lokomocyjne.

W trakcie Mityngu zorganizowany został XXIV minimaraton integracyjny „Bieg Solny”, w którym wystartowali wszyscy uczestnicy.

ZADANIE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE CENTRUM NIEZALEŻNEGO ŻYCIA W CIECHOCINKU DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU ZE ŚRODKÓW PFRON

reh1

reh3

 

24-06-2012 // Koncert Razem Mimo Wszystko

– Wierzymy w człowieka, w jego możliwości – mówił Jerzy Szymański, założyciel Stowarzyszenia Centrum Niezależnego Życia „Sajgon” w Ciechocinku oraz Pełnomocnik Burmistrza Ciechocinka ds. osób niepełnosprawnych podczas tergorocznego koncertu „Razem Mimo Wszystko”.

Koncert odbył się w Krakowie i był podsumowaniem  9. Ogólnopolskich Dni Integracji. Wydarzenie poprowadzili Anna Dymna i Piotr Polk. Zapraszamy do fotogalerii, oraz do  przeczytania krótkiej relacji z tego wydarzenia.

kra1

.

.

08-05-2012 // Igrzyska aktywnej rekreacji i rehabilitacji

Pogoda i dobry humor nie opuszczały uczestników tegorocznych Igrzysk Aktywnej Rekreacji i Rehabilitacji, które odbyły się w dn. 24.04-06.05.2012. Wszyscy zawodnicy rywalizowali ze sobą w kilku różnych konkurencjach, m.in. łucznictwie i rozgrywkach przy stole bilardowym. Zapraszamy do fotogalerii, w której można obejrzeć wszystkich uczestników.

igrz5

.

.

05-01-2012 // Centrum Niezależnego Życia i aktywnej rehabilitacji

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku pracuje w profesjonalny sposób nad przygotowaniem osób po urazach rdzenia kręgowego, zmuszonych do poruszania się za pomocą wózka inwalidzkiego, do funkcjonowania w społeczeństwie ludzi zdrowych.

Podczas  realizacji projektów korzystamy ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy na stronę internetową poświęconą przebiegowi prowadzonego przez nas programu „CENTRUM NIEZALEŻNEGO ŻYCIA I AKTYWNEJ REHABILITACJI”.

Logo Projektu

03-01-2012 // Przekaż 1% podatku na Sajgon

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tegorocznych obozach (pod slowem obozach link do zakładki terminarz). Mamy nadzieję, że i tym razem uczestnikom wystarczy sił  i nie zabraknie chęci do pracy podczas zajęć z naszą zawsze uśmiechniętą  kadrą.  Czekamy też  na wszystkich chętnych do pomocy wolontariuszy  (pod slowem wolontariuszy link do zakładki wolontariat)!Zajrzyjcie także koniecznie do naszej galerii (galeria – link do galerii),  w której pojawiły się nowe zdjęcia z ubiegłorocznych turnusów i  warsztatów dla wolontariuszy.  Ponadto fotograficzne  wspomnienie festiwali muzycznych, które organizowaliśmy. Miłego oglądania!

Centrum Niezależnego Życia jest organizacją pożytku publicznego. Chętni mogą przekazać na nasze konto 1% podatku. Wystarczy w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego PIT (28, 36, 36L, 37, 38) wpisać nasz numer KRS – 0000058676

.

28-11-2011 // Warsztaty Wolontariatu i Opieki Pourazowej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tegorocznych obozach (pod slowem obozach link do zakładki terminarz). Mamy nadzieję, że i tym razem uczestnikom wystarczy sił  i nie zabraknie chęci do pracy podczas zajęć z naszą zawsze uśmiechniętą  kadrą.  Czekamy też  na wszystkich chętnych do pomocy wolontariuszy  (pod slowem wolontariuszy link do zakładki wolontariat)!Zajrzyjcie także koniecznie do naszej galerii (galeria – link do galerii),  w której pojawiły się nowe zdjęcia z ubiegłorocznych turnusów i  warsztatów dla wolontariuszy.  Ponadto fotograficzne  wspomnienie festiwali muzycznych, które organizowaliśmy. Miłego oglądania!

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku już po raz dziesiąty zorganizowało Warsztaty Wolontariatu i Opieki Pourazowej.

Tym razem w warsztatach udział wzięli opiekunowie osób niepełnosprawnych, kadry zajmujące się opieką i usprawnianiem oraz wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej osób z dysfunkcjami narządu ruchu. W ramach projektu, w ciągu 10 dni, przeszkolonych zostało 25 osób.

Celem Warsztatów było przygotowanie uczestników do udzielania pomocy oraz profesjonalnego wspierania osób niepełnosprawnych, w tym głównie z niepełnosprawnościami narządu ruchu.

Z idei Centrum Niezależnego Życia wypływa przeciwdziałanie zjawisku izolacji osób niepełnosprawnych, niwelowanie nieprawdziwych stereotypów.

Warsztaty przygotowują uczestników do podjęcia działań terapeutycznych i opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku.

Prowadząc działalność statutową, Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia pragnie budować “Koalicję” na rzecz “Potrzebujących”, aktywizując rożne środowiska. Tym samym wciela w życie ideę społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy może mieć wpływ na to, co się wokół niego dzieje. Warsztaty kierowane są do osób, które pragną zrobić coś dla innych, słabszych (mniej sprawnych) od siebie oraz świadomych ustawicznej pracy, którą należy wykonać.

Zorganizowanie Warsztatów było możliwie dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach procedury zadań zleconych. Patronat Honorowy nad projektem przyjął Marek Wojtkowski – Poseł RP.

.

07-04-2011 // Wiosennie…

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tegorocznych obozach (pod slowem obozach link do zakładki terminarz). Mamy nadzieję, że i tym razem uczestnikom wystarczy sił  i nie zabraknie chęci do pracy podczas zajęć z naszą zawsze uśmiechniętą  kadrą.  Czekamy też  na wszystkich chętnych do pomocy wolontariuszy  (pod slowem wolontariuszy link do zakładki wolontariat)!Zajrzyjcie także koniecznie do naszej galerii (galeria – link do galerii),  w której pojawiły się nowe zdjęcia z ubiegłorocznych turnusów i  warsztatów dla wolontariuszy.  Ponadto fotograficzne  wspomnienie festiwali muzycznych, które organizowaliśmy. Miłego oglądania!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tegorocznych obozach. Mamy nadzieję, że i tym razem uczestnikom wystarczy sił  i nie zabraknie chęci do pracy podczas zajęć z naszą zawsze uśmiechniętą  kadrą.  Czekamy też  na wszystkich chętnych do pomocy wolontariuszy!

Zajrzyjcie także koniecznie do naszej galerii,  w której pojawiły się nowe zdjęcia z ubiegłorocznych turnusów i  warsztatów dla wolontariuszy.  Ponadto fotograficzne  wspomnienie festiwali muzycznych, które organizowaliśmy. Miłego oglądania!

.

29-07-2010 // Bieg Solny 2010

W sobotę 04 września 2010 r. ulicami Ciechocinka pobiegną uczestnicy  XXII Integracyjnego Minimaratonu „Bieg Solny”, po biegu odbędzie się VI Festiwal Bluesowy „Blues bez Barier”.

Bieg Solny to jedna z najstarszych i najbardziej znanych imprez w Ciechocinku. Startują w niej zawodnicy z całej Polski: osoby na wózkach, biegacze z dysfunkcjami ruchowymi, uczestnicy z niepełnosprawnością umysłową, a także biegacze sprawni. Bieg odbędzie się 4 września 2010 r., początek o 10.00. Start i meta są w pobliżu kościoła i dyrekcji PUC, przy ul. Kościuszki. Zgłoszenia są wciąż przyjmowane – w ratuszu u Pełnomocnika Burmistrza ds. osób niepełnosprawnych – Jerzego Szymańskiego oraz w sekretariacie Urzędu Miasta, a w dniu zawodów przy starcie biegu (ul. Kościuszki). Wymagane jest zaświadczenie lekarskie, a w przypadku dzieci dodatkowo zgoda rodziców. Imprezą towarzyszącą będzie VI Festiwal Bluesowy “Blues Bez Barier”, który odbędzie się w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Koncerty rozpoczną się o 16.00.

Regulamin biegu, mapę trasy biegu, kartę zgłoszenia indywidualnego i zbiorowego można pobrać na stronie miejskiej Ciechocinka www.ciechocinek.pl